REGULAMIN STRONY www.wizerunek-pracodawcy.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony www.wizerunek-pracodawcy.com.pl
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Właściciel strony internetowej – Kalitero Julita Dąbrowska z siedzibą w 01-460 Warszawa ul. Górczewska 208/10, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-101-42-26, który prowadząc działalność gospodarczą.
Regulamin – niniejszy Regulamin Strony.
Materiały – informacje zawarte na stronie internetowej m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze strony lub subskrybent Newslettera.
Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o towarach i usługach, wysyłany przez Właściciela strony do zarejestrowanych użytkowników.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze strony pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze strony za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Właściciela strony, logo Strony, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Strony (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Właściciela lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą poniże jako Załącznik do Regulaminu.

V. PRZERWY TECHNICZNE
Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze strony spowodowany siłą wyższą.
Właściciel strony zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do strony spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności strony. Jednocześnie Właściciel strony zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

VI. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA
Każdy ma możliwość wyrażenia zgody na subskrypcję newslettera oraz informacji handlowych w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2022 r. Nr 144 poz. 1204 z późń. zm.), w tym celu musi podać swój adres e-mail w trakcie rejestracji na newsletter lub kupić dowolny bezpłatny produkt lub wyrazić zgodę na przesłanie informacji drogą elektroniczną w myśl ww. ustawy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela w ramach strony będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Niniejsza strona internetowa korzysta z usług firm zewnętrznych w zakresie:
hostingu – ZENBOX www.zenbox.pl
e-marketingu / obsługa newsletterów – GetResponse www.getresponse.pl
dysku zewnętrznego – Dropbox

Polityka Prywatności dla www.wizerunek-prcodawcy.com.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot Będący Właścicielem strony.
1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie strony.
1.3 Prowadząc stronę Właściciel dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Właścicielowi i dotyczących Użytkowników.
2. Dane osobowe
2.1 Podczas korzystania ze Strony, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Właściciela strony poprzez wyrażenie zgody na pobranie produktów elektronicznych jak ebook, checklista, dostęp do webinarium, ankieta itp.  (imię i nazwisko lub nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail).
2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.
2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Stronę oraz zamieszczone w niej treści i wskazówki dotyczące towarów innych osób także bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Właściciela jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług informacyjnych przez Właściciela za pośrednictwem Strony, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Strony, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych na Stronie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a z dniem 25 maja 2018 roku zgodnie z wytycznymi RODO i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Właściciela czynności związane z zawartymi umowami – hostingu, e-marketingu, dysku zewnętrznego.
3. Ciasteczka (cookies)
3.1 właściciel strony stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony. Analizy są wykonywane przez oprogramowanie Google Analytics.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Share This